REGULAMIN


[pobierz] 0.6 MB regulamin-baltyk-cup-2019

I. MIEJSCE I TERMIN: Rewal/Pobierowo/Niechorze 01 - 05 maja 2019 r.

1. Boiska Piłkarskie Rewal, ul. Szkolna 1 - • boisko ze sztuczną trawą

2. Boisko piłkarskie Pobierowo, ul. Moniuszki 4 - • boisko ze sztuczną trawą

3. Boiska Piłkarskie Niechorze, ul. Leśna 3 - • boisko ze sztuczną trawą

4. Orlik w Trzęsaczu (boisko rezerwowe) - • boisko ze sztuczną trawą

 

Uwaga: W zależności od kategorii wiekowej, na w/w boiskach zostaną wyznaczone mniejsze boiska, zgodne z następującymi kategoriami wiekowymi:
- w kategoriach U8 i U9 wyznaczone zostaną boiska o wymiarach 22m x 45m, z bramkami 1,55m x 3m
- w pozostałych kategoriach wyznaczone zostaną boiska o wymiarach 32 x 55 m, z bramkami 2m x 5m

 

II. CEL
1. Popularyzacja aktywności fizycznej, wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie sportowej pasji u dzieci i młodzieży, poprzez zdrową sportową rywalizację, w duchu idei Fair-Play.

 

III. UCZESTNICY
1. Turniej rozgrywany jest w sześciu kategoriach wiekowych:

a) U8 - dzieci urodzone w roku 2011 i młodsze
b) U9 - dzieci urodzone w roku 2010 i młodsze
c) U10 - dzieci urodzone w roku 2009 i młodsze
d) U11 - dzieci urodzone w roku 2008 i młodsze
e) U12 - dzieci urodzone w roku 2007 i młodsze
f) U13 - dzieci urodzone w roku 2006 i młodsze

2. W każdej kategorii wiekowej dopuszcza się udział w drużynach dziewczynek starszych o dwa lata od limitu wiekowego, do którego zgłoszona została drużyna.
3. Kluby mają możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch drużyn, w każdej kategorii wiekowej.
4. Wymagana jest minimalna i maksymalna ilość zawodników w każdej drużynie. Wynosi ona:
- w kategoriach U8 i U9, minimum 7 zawodników i maksimum 12 zawodników.
- w pozostałych kategoriach, minimum 9 zawodników i maksimum 15 zawodników
5. Każdy klub może zgłosić dodatkowo, dowolną ilość osób towarzyszących (trener, dodatkowy opiekun, kierowca, rodzic, itp).

IV. NAGRODY

Każda kategoria wiekowa:

• I miejsce – puchar, medale, nagrody rzeczowe
• II miejsce – puchar, medale, upominki
• III miejsce – puchar, medale, upominki
• Pozostałe drużyny – puchary
• Nagrody dla wyróżniających się zawodników turnieju
• Okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników turnieju

 

 

NAGRODA SPECJALNA DLA KAŻDEGO ZAWODNIKA

Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju otrzyma nagrodę rzeczową, którą będzie sprzęt sportowy o wartości 100 zł.

 

Zasady zamawiania nagrody:

• Zamówienia nagrody należy dokonać do dn. 20 marca 2019. W przypadku braku zamówienia organizator przygotuje nagrodę, którą będzie piłka marki JOMA dla każdego zawodnika.
• Bon realizujemy z oficjalnego katalogu JOMA, po cenach detalicznych określonych w tym katalogu.
• Bon można wykorzystać również jako rozliczenie przy zakupach dokonywanych w hurtowni ALMAR-SPORT.
• W przypadku wyboru towaru, którego wartość przekroczy wysokość bonu, klub otrzyma rabat na przekroczoną wartość. Wysokość rabatu zostanie uzgodniona z organizatorem.
• Wybrana nagroda zostanie wręczona podczas turnieju lub w terminie uzgodnionym z organizatorem.
• Drużyna wybiera jeden rodzaj nagrody dla wszystkich swoich zawodników.
• Nagrody nie można wymienić na środki finansowe.
• Oferty nie można łączyć z innymi obowiązującymi promocjami.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Oferta organizacyjna, obejmuje kompleksową usługę uczestnictwa w turnieju, w skład której wchodzi udział w turnieju, oraz 4-ro dniowe zakwaterowanie i wyżywienie. Wyżywienie rozpoczynamy obiadokolacją w dniu przyjazdu a kończymy śniadaniem w dniu wyjazdu. Uczestnicy otrzymują dodatkowo prowiant na drogę.

2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju, jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 marca 2019 r. czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, która jest integralną częścią regulaminu, oraz:
- uregulowanie opłaty wpisowej za udział drużyny w zawodach, w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez organizatora,
- wpłata zaliczki w wysokości 100 zł od osoby, za pobyt na turnieju, w terminie ustalonym przez organizatora
- uregulowanie ostatecznej opłaty za pobyt każdego zgłoszonego uczestnika turnieju, w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez organizatora.
3. W związku z ograniczoną ilością miejsc na liście uczestników turnieju, o ostatecznym udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Przesłanie zgłoszenia do turnieju, powoduje wpisanie drużyny na listę drużyn zgłoszonych. Dopiero uregulowanie wyznaczonych opłat, powoduje wpisanie na listę uczestników turnieju.
5. Brak wyznaczonej wpłaty w terminie, powoduje przesunięcie drużyny z listy zgłoszonych na listę rezerwową, co w konsekwencji może spowodować brak możliwości udziału w turnieju.
6. Imienny skład drużyny, należy przesłać do 2 kwietnia 2019 r., na dostarczonym przez organizatora formularzu.

7. Do 2 kwietnia 2019 r., można dokonywać zmian w ilości osób uczestniczących w turnieju. W razie zmiany ilości osób, należy taki fakt zgłosić organizatorowi w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.
8. Wszelkie informacje związane z uczestnictwem w turnieju muszą być ostatecznie zgłaszane organizatorowi w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej – w celu odpowiedniego archiwizowania korespondencji przez organizatora.
9. Tylko wyznaczony Kierownik, wpisany w karcie zgłoszenia jest upoważniony do reprezentowania drużyny w kontaktach z organizatorem i dokonywania zmian merytorycznych związanych z udziałem drużyny w turnieju.
10. Wszelkie przypadki losowe tj. kontuzja/choroba, powodujące wycofanie się wcześniej zgłoszonego uczestnika z turnieju, muszą być niezwłocznie zgłoszone organizatorowi przez kierownika drużyny.
11. W przypadku sytuacji opisanej w pkt. 9, organizator zwróci wcześniej wpłaconą zaliczkę za pobyt uczestnika, tylko w sytuacji udokumentowania kontuzji/choroby lub innego zdarzenia losowego.
12. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy sportowej (ratownicy medyczni).
13. Firma ALMAR-SPORT S.C. jest organizatorem turnieju sportowego, organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży uczestniczących w turnieju jest zgłaszający udział w turnieju klub/akademia/szkółka.
14. Kierownicy zgłaszający drużynę są odpowiedzialni za wszelkie zgody na udział dzieci w turnieju.
15. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikłe z ich winy, podczas pobytu na zawodach.
16. Klub ma prawo do wycofania udziału drużyny z turnieju do dnia 15 marca 2019, pod warunkiem pisemnego powiadomienia o tym fakcie organizatora. W związku z wycofaniem się z zawodów w terminie zgodnym z regulaminem, klub nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych a organizator zwraca opłatę, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozegrania turnieju. Warunkiem zwrotu opłaty jest podpisanie i odesłanie do organizatora faktury korygującej.
17. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości do okazania na prośbę organizatora.

VI. KOSZTY UCZESTNICTWA
1. Koszty uczestnictwa określone są w karcie zgłoszeniowej.
2. Na 10 uczestników turnieju, jeden opiekun przebywa na turnieju, na koszt organizatorów. Jeśli drużyna liczy poniżej 10 osób, opłata za opiekuna wynosi ok. 40% kosztów pobytu osoby dorosłej. Osobę przebywającą na koszt organizatorów należy również uwzględnić przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.
3. W koszty uczestnictwa wliczone jest zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie), wynajęcie obiektu, ubezpieczenie zawodników i osób towarzyszących, obsługa medyczna, wynagrodzenie sędziów, obsługa zawodów, oraz nagrody i upominki.

 

VII. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA
1. Każdy klub, zgłaszający swój udział do turnieju BAŁTYK CUP 2019, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej za udział w turnieju, w terminie wyznaczonym przez organizatora, na podstawie wystawionej przez organizatora faktury proforma.
2. Brak wyznaczonej wpłaty w terminie, powoduje przesunięcie drużyny z listy zgłoszonych na listę rezerwową, co w konsekwencji może spowodować brak możliwości udziału w turnieju.
3. Każdy zgłoszony klub, zobowiązany jest do wpłaty częściowych kosztów pobytu, w wysokości 100 zł od każdego zgłoszonego uczestnika, w terminie wyznaczonym przez organizatora.
4. Pozostałą do zapłaty kwotę kosztów uczestnictwa należy uregulować w jeden z dwóch sposobów do wyboru:
- przelewem bankowym, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2019
- gotówką na turnieju, najpóźniej do dnia 2 maja 2019
5. Organizator dokonuje rozliczeń finansowych z klubem zgłaszającym udział drużyny w zawodach, tj. z klubem, szkółką piłkarską lub akademią piłkarską.
6. W przypadku potrzeby wystawienia faktur indywidualnych dla rodziców/opiekunów zawodników uczestniczących w turnieju, fakt ten należy zgłosić organizatorowi w formie pisemnej drogą elektroniczną, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2019 r. Zgłoszenie powinno być dokonane na druku, przygotowanym przez organizatora, na którym należy wskazać dokładne dane osób, dla których mają być przygotowane faktury indywidualne.
7. Wszelkie zapotrzebowania na faktury indywidualne zgłaszane organizatorowi po dniu 20 kwietnia 2019 r. nie będą uwzględnianie.
8. Na całościową kwotę faktur indywidualnych, rozliczenie musi być dokonane gotówką na turnieju.
9. Wysokość pojedynczej faktury indywidualnej nie może przekraczać kosztów uczestnictwa w turnieju jednego zawodnika.

VIII. DANE ORGANIZACYJNE:
1. Pobyt na turnieju, rozpoczyna się 1 maja 2019, a kończy w dn. 5 maja 2019.
2. Wyżywienie rozpoczyna się w dniu przyjazdu od obiadokolacji, a kończy w dniu wyjazdu śniadaniem. Uczestnicy otrzymają również na drogę tzw. „suchy prowiant”.
3. Mecze będą rozgrywane w czasie 2x12 minut. Organizator może zmienić czas trwania
meczów, jeśli wymagać będą tego względy techniczno-organizacyjne.
4. W zależności od kategorii wiekowej, w meczu bierze udział następująca ilość zawodników:

U8 - 4 zawodników w polu + bramkarz
U9 - 4 zawodników w polu + bramkarz
U10 - 6 zawodników w polu + bramkarz
U11 - 6 zawodników w polu + bramkarz
U12 - 6 zawodników w polu + bramkarz
U13 - 6 zawodników w polu + bramkarz

6. W każdej kategorii wiekowej, mecze rozgrywane będą piłkami w rozmiarze 4.
7. Każda drużyna rozegra 10-12 meczów w turnieju w zależności od formy sportowej.
8. Organizator zapewnia sędziowanie turnieju przez Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
9. Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje czas trwania turnieju oraz drogę na turniej.
10. Organizator zapewnia pomoc medyczną przy urazach powstałych w czasie gry.
11. Każdy zespół, zobowiązany jest do wystąpienia w turnieju w jednolitych, numerowanych koszulkach.
12. Dopuszczalne są buty na sztuczną nawierzchnię tzw. „turfy” lub „lanki”. W turnieju obowiązuje absolutny zakaz gry w butach z wkręcanymi kołkami.
13. Zawodnicy mają obowiązek posiadania ochraniaczy na piszczele.
14. Drużyny mają obowiązek o wyznaczonej godzinie, być przygotowanym do rozpoczęcia meczu. Jeżeli drużyna nie stawi się w ciągu 5 minut od wyznaczonej godziny, sędzia odgwizduje walkower dla drużyny przeciwnej.
15. Na ławce rezerwowych podczas meczu, oprócz zawodników mogą przebywać tylko dwie dorosłe osoby, tj. trener oraz kierownik drużyny.

 

IX. PROGRAM TURNIEJU:
1. Dokładny program turnieju, opracowany zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń i
zostanie przesłany do opiekunów uczestniczących drużyn, najpóźniej na 10 dni przed
zawodami.
2. Organizatorzy przewidują udział od 12 do 16 zespołów w każdej kategorii wiekowej.
3. Organizatorzy mogą zmienić przewidywaną ilość drużyn w zależności od zainteresowania zawodami.
4. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są rozgrywki grupowe, oraz faza finałowa i mecze o poszczególne miejsca w turnieju, lub o tzw. „Puchar Pocieszenia”.
5. W związku z możliwą częstą rotacją w listach zapisanych drużyn, organizator przedstawi do wglądu ostateczną listę drużyn uczestniczących w turnieju w terminie ok. 4 tygodni przed rozpoczęciem turnieju.

X. TABELE I WYNIKI TURNIEJU:
1. Drużynie za rozegrany mecz przyznawana jest następująca ilość punktów:
a) za wygraną 3 punkty
b) za remis 1 punkt
c) za porażkę 0 punktów
2. O ostatecznej kolejności drużyn w tabeli, w I rundzie mistrzostw decyduje ilość
zdobytych punktów a przy równej ilości punktów kolejno:

2.1. W razie dwóch drużyn z taką samą ilością punktów
a) wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami
b) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich
meczach w grupie
c) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
d) losowanie
2.2. W razie większej ilości drużyn z taką samą ilością punktów:
a) wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi drużynami (mała tabela)
b) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, z meczów
między zainteresowanymi drużynami
c) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
d) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich
meczach w grupie
e) przy takiej samej różnicy bramek we wszystkich meczach w grupie, większa ilość
zdobytych bramek
f) losowanie
3. O ostatecznej kolejności drużyn w tabeli, w II rundzie mistrzostw decyduje ilość
zdobytych punktów a przy równej ilości punktów kolejno:
3.1. Przy rywalizacji trzech drużyn w grupie
3.1.1 W razie dwóch drużyn z taką samą ilością punktów
a) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich
meczach w grupie
b) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
c) wyższe miejsce zdobyte przez drużynę w pierwszej rundzie mistrzostw
d) losowanie.
3.1.2 W razie trzech drużyn z taką samą ilością punktów:
a) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami
b) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
c) wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami
d) wyższe miejsce zajęte przez drużynę w pierwszej rundzie rozgrywek
e) losowanie
3.2. Przy rywalizacji w II rundzie turnieju, większej ilości drużyn w grupie niż trzy.
3.2.1 W razie dwóch drużyn z taką samą ilością punktów
a) wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami
b) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich meczach w grupie
c) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
d) wyższe miejsce zajęte przez drużynę w pierwszej rundzie turnieju
e) losowanie.
3.2.2 W razie większej ilości drużyn z taką samą ilością punktów:
a) wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi drużynami (mała tabela)
b) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, z meczów między zainteresowanymi drużynami
c) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
d) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich
meczach w grupie
e) przy takiej samej różnicy bramek we wszystkich meczach w grupie, większa ilość
zdobytych bramek
d) wyższe miejsce zajęte przez drużynę w pierwszej rundzie turnieju
f) losowanie.
4. W fazie finałowej turnieju, w razie braku rozstrzygnięcia meczu w regulaminowym czasie, o wyniku decydować będą rzuty karne, które egzekwować będzie po trzech zawodników z każdej drużyny. Jeśli wynik będzie w dalszym ciągu nierozstrzygnięty, z każdej drużyny strzelać będzie jeden zawodnik do pierwszej pomyłki.
5. Na każdym etapie rozgrywek, w przypadku zweryfikowania meczu jako walkower, ustalony zostaje wynik 3 : 0.

XI. PRZEPISY GRY:
Turniej rozgrywany będzie zgodnie z międzynarodowymi przepisami gry w piłkę nożną, z uwzględnieniem poniższych zasad:
1. W zależności od kategorii wiekowej, mecze rozgrywane będą na boiskach o wymiarach 55x32 m, z bramkami o wymiarach 2x5 m., lub 45x22 m, z bramkami 1,55x3 m.
2. Czas gry 2x12 minut ze zmianą stron. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany czasu gry, jeżeli wymagały będą tego względy techniczno-organizacyjne.
3. Przy rzucie z autu, rożnym lub wolnym odległość od piłki zawodników broniących powinna minimalnie wynosić 5 metrów.
4. Przy rzutach wolnych, rożnych, autach oraz rzutach od bramki zawodnik ma 5 sekund na wznowienie gry. Jeśli piłka nie zostanie zagrana sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.
5. Piłkę z autu zawodnik zagrywa nogą do swojego partnera. Nie można z autu zagrać piłki do siebie.
5. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą z piłki stojącej, w dowolne miejsce na
boisku (piłka musi opuścić pole karne).
6. Bramkarz nie może zdobyć bramki przy wznowieniu gry z autu bramkowego. Po złapaniu piłki z akcji, bramkarz może zdobyć bramkę.
7. Po podaniu piłki do własnego bramkarza nie może on przejąć jej ręką (za wyjątkiem podania głową, klatką piersiową, brzuchem). Nie obowiązuje limit podań do bramkarza.
8. Rzut autowy wykonuje się nogą z linii lub zza linii bocznej boiska, nie można jednak bezpośrednio z autu zdobyć bramki.
9. Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym w strefie zmian, najpierw zawodnik opuszcza plac gry, a następnie wchodzi zmiennik.
10. W razie dokonania zmiany poza strefą zmian zawodnik może zostać ukarany przez sędziego żółtą kartką
11. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów
12. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
13. Za wykroczenie w grze lub niesportowe zachowanie, sędzia może ukarać zawodnika 1 minutowym wykluczeniem z gry (żółta kartka), lub 2 minutowym (czerwona kartka). Zawodnik może zostać wykluczony z udziału w meczu za:
• umyślne kopnięcie, usiłowanie uderzenia lub uderzenie przeciwnika
• zaatakowanie w sposób brutalny lub wślizgiem od tyłu
• użycie słów obelżywych lub wulgarnych w stosunku do sędziego lub przeciwników
• wyrażanie gestem lub słowem niezadowolenia z decyzji sędziego
• popełnienie innego wykroczenia, które sędzia uzna za wybitnie niesportowe zachowanie
• w razie otrzymania żółtej lub czerwonej kartki przez zawodnika znajdującego się na ławce rezerwowych, obowiązuje również kara czasowego osłabienia a boisko musi opuścić wyznaczony zawodnik znajdujący się aktualnie na boisku.
14. Za niesportowe zachowanie zawodnik może być ukarany odsunięciem od udziału w kolejnym meczu. W szczególnych przypadkach odsunięciem od udziału w całych zawodach.
16. Jeżeli żółtą kartką ukarany zostaje bramkarz drużyny, z boiska może zejść w jego zastępstwie inny zawodnik (sytuacja nie dotyczy kartki czerwonej).
17. Druga żółta kratka (w konsekwencji czerwona), eliminuje zawodnika z gry do końca meczu i skutkuję karą pięciominutowego wykluczenia dla drużyny.
18. Drużyna, grająca w osłabieniu za otrzymanie żółtej kartki w momencie utraty bramki może uzupełnić skład o wykluczonego zawodnika. Za otrzymanie czerwonej kartki, obowiązuje wykluczenie przez okres pełnych dwóch minut i drużyna nie uzupełnia składu w razie utraty bramki
19. Jeśli wykluczenie jest obustronne kara obowiązuje w pełnym wymiarze bez względu na strzelane bramki.
20. Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę nie uzupełnia składu przed upływem kary.
21. Wyłącznie sędziemu przysługuje prawo interpretacji przepisów

 

XII. USTALENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.
2. Zgłoszenie udziału w turnieju oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptację.

Tylko organizatorowi przysługuje prawo interpretacji, oraz korekty regulaminu jeśli zmiany takie miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów.

Tylko organizatorowi przysługuje prawo interpretacji, oraz korekty regulaminu jeśli zmiany takie miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów.

 

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH:

• zakwaterowanie drużyn, rozliczenie udziału, faktury:
Tomasz Wychowaniec tel. 609 20 30 45 e-mail: tomasz@almar-sport.pl

 

• nagrody, realizacja bonów, sprzęt piłkarski-zamówienia:
Dionizy Niemczyk tel. 609 080 167 e-mail: dionizy@almar-sport.pl

 

• program turnieju:
Roman Pawlik tel. 506 494 262 e-mail: roman@@almar-sport.pl
Mirosław Otok tel. 792 956 211 e-mail: mirek@almar-sport.pl

 

• wyniki, tabele, zdjęcia, obsługa medialna:
Elżbieta Gałuszka tel. 506 494 261 e-mail: elzbieta@@almar-sport.pl

 

• KOORDYNATOR TURNIEJU
Tomasz Wychowaniec tel. 609 20 30 45 e-mail: tomasz@almar-sport.pl

 

Organizator
ALMAR SPORT