REGULAMIN


I. MIEJSCE I TERMIN: Zakopane, 17 - 24 sierpnia 2019 r.

1. Boiska Piłkarskie API SPORT ARENA, Zakopane, ul. Pardałówka 9
• boisko ze sztuczną trawą

2. Boisko piłkarskie API 2, Zakopane, ul. Jaszczurówka-Bory
• boisko ze sztuczną trawą

3. Boiska Piłkarskie COS, Zakopane, ul. Bogówka (boisko rezerwowe)
• boisko ze sztuczną trawą

Uwaga: Podczas turnieju, na każdym z boisk wyznaczone będą dwa boiska o wym.
32x60 m, z bramkami o wymiarach 2x5m

 

II. CEL
1. Popularyzacja aktywności fizycznej, wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie sportowej pasji u dzieci i młodzieży, poprzez zdrową sportową rywalizację, w duchu idei Fair-Play.

 

III. UCZESTNICY
1. Turniej rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych:

a) U10 - dzieci urodzone w roku 2009 i młodsze
c) U11 - dzieci urodzone w roku 2008 i młodsze
e) U12 - dzieci urodzone w roku 2007 i młodsze

2. W każdej kategorii wiekowej, dopuszcza się udział w drużynach, dziewczynek starszych o dwa lata od limitu wiekowego, do którego zgłoszona została drużyna.
3. Kluby mają możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch drużyn, w każdej kategorii wiekowej.
4. Wymagana jest minimalna i maksymalna ilość zawodników w każdej drużynie. Wynosi ona minimum 10 i maksimum 16 zawodników.
5. Każdy klub może zgłosić dodatkowo, dowolną ilość osób towarzyszących (trener, dodatkowy opiekun, kierowca, rodzic, itp).
6. W obozie sportowym mogą brać również roczniki młodsze lub starsze, w których nie jest rozgrywany turniej piłkarski.

 

IV. NAGRODY W TURNIEJU

Każda kategoria wiekowa:
• I miejsce – puchar, medale, nagrody rzeczowe
• II miejsce – puchar, medale, upominki
• III miejsce – puchar, medale, upominki
• Pozostałe drużyny – puchary
• Nagrody dla wyróżniających się zawodników turnieju
• Okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników turnieju

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Oferta organizacyjna, obejmuje kompleksową usługę uczestnictwa w obozie/turnieju, w skład której wchodzi: 7-mio dniowe zakwaterowanie i wyżywienie, udział w turnieju, udostępnienie wskazanych przez organizatora boisk na cele treningowe, w wyznaczonych terminach i godzinach (poza okresem rozgrywania turnieju), atrakcje dodatkowe,
2. Warunkiem uczestnictwa w obozie/turnieju jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 maja 2019, czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, która jest integralną częścią regulaminu, oraz:
- uregulowanie opłaty wpisowej za udział w zawodach, w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez organizatora,
- uregulowanie częściowej opłaty w wysokości 100 zł, za pobyt każdego zgłoszonego uczestnika, w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez organizatora.
3. W związku z ograniczoną ilością miejsc na liście uczestników obozu,turnieju o ostatecznym udziale decyduje kolejność zgłoszeń, a następnie wpisanie drużyny na listę uczestników turnieju.
4. Przesłanie zgłoszenia do obozu/turnieju powoduje wpisanie drużyny na listę drużyn zgłoszonych. Dopiero uregulowanie wyznaczonych opłat, powoduje wpisanie na listę uczestników turnieju.
5. Brak wyznaczonej wpłaty w terminie, powoduje przesunięcie drużyny z listy zgłoszonych na listę rezerwową, co w konsekwencji może spowodować brak możliwości udziału w turnieju/obozie.
6. Imienny skład drużyny, należy przesłać do 14 lipca 2019 r., na dostarczonym przez organizatora formularzu.
7. Wszelkie informacje związane z uczestnictwem w obozie/turnieju muszą być ostatecznie zgłaszane organizatorowi w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej – w celu odpowiedniego archiwizowania korespondencji przez organizatora.
8. Tylko wyznaczony Kierownik jest upoważniony do reprezentowania drużyny w kontaktach z organizatorem i dokonywania zmian merytorycznych związanych z udziałem drużyny w obozie/turnieju
9. Wszelkie przypadki losowe tj. kontuzja/choroba, powodujące wycofanie się wcześniej zgłoszonego uczestnika z obozu/turnieju, muszą być niezwłocznie zgłoszone organizatorowi przez kierownika drużyny.
10. W przypadku sytuacji opisanej w pkt. 9, organizator zwróci wcześniej wpłaconą zaliczkę za pobyt uczestnika, tylko w sytuacji udokumentowania kontuzji/choroby lub innego zdarzenia losowego.
11. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania turnieju (ratownicy medyczni).
12. Firma ALMAR-SPORT S.C. jest organizatorem turnieju sportowego, organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży uczestniczących w obozie/turnieju jest zgłaszający udział: klub/akademia/szkółka.
13. Kierownicy zgłaszający drużynę są odpowiedzialni za wszelkie zgody na udział dzieci w obozie/turnieju.
14. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikłe z ich winy, podczas pobytu na zawodach.
15. W przypadku wycofania udziału drużyny z obozu/turnieju, klub traci wpłacone środki finansowe.
16. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości do okazania na prośbę organizatora.

VI. KOSZTY UCZESTNICTWA
1. Koszty uczestnictwa określone są w karcie zgłoszeniowej.
2. W koszty uczestnictwa wliczone jest zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie), wynajęcie obiektu, ubezpieczenie zawodników, obsługa medyczna w trakcie turnieju, wynagrodzenie sędziów, organizacja turnieju, obsługa zawodów, nagrody i upominki, udostępnienie boisk na cele treningowe (w wyznaczonych terminach i godzinach, na podstawie przygotowanego grafiku), bilety wstępu na baseny termalne GORĄCY POTOK, oraz na skocznię narciarską „Wielka Krokiew”.
3. Na każdą zgłoszoną drużynę, jeden opiekun przebywa na obozie/turnieju na koszt organizatorów. Osobę przebywającą na koszt organizatorów należy również uwzględnić przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego. Osoba ta nie będzie uwzględniona w kosztach uczestnictwa.

 

VII. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

1. Każdy klub, zgłaszający swój udział do obozu/turnieju, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej w terminie wyznaczonym przez organizatora, na podstawie wystawionej przez organizatora faktury proforma.
2. Brak wyznaczonej wpłaty w terminie, powoduje przesunięcie drużyny z listy zgłoszonych na listę rezerwową, co w konsekwencji może spowodować brak możliwości udziału w turnieju/obozie.
3. Każdy zgłoszony klub, zobowiązany jest do wpłaty częściowych kosztów uczestnictwa zawodników, w wysokości 100 zł od każdego zgłoszonego, w terminie wyznaczonym przez organizatora.
4. Pozostałą do zapłaty kwotę kosztów uczestnictwa należy uregulować w jeden z dwóch sposobów do wyboru:
- przelewem bankowym, najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2019
- gotówką na turnieju, najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2019
5. Organizator dokonuje rozliczeń finansowych z klubem zgłaszającym udział drużyny w zawodach, tj. z klubem, szkółką piłkarską lub akademią piłkarską.
6. W przypadku potrzeby wystawienia faktur indywidualnych dla rodziców/opiekunów zawodników uczestniczących w turnieju/obozie, fakt ten należy zgłosić organizatorowi w formie pisemnej drogą elektroniczną, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r. Zgłoszenie powinno być dokonane na druku, przygotowanym przez organizatora, na którym należy wskazać dokładne dane osób, dla których mają być przygotowane faktury indywidualne.
7. Wszelkie zapotrzebowania na faktury indywidualne zgłaszane organizatorowi po dniu 10 sierpnia 2019 r. nie będą uwzględnianie.
8. Na całościową kwotę faktur indywidualnych, rozliczenie musi być dokonane gotówką na turnieju.
9. Wysokość pojedynczej faktury indywidualnej nie może przekraczać kosztów uczestnictwa w turnieju jednego zawodnika.

 

VIII. DANE ORGANIZACYJNE:
1. Pobyt na obozie/turnieju, rozpoczyna się 17 sierpnia 2019, w sobotę a kończy 24 sierpnia 2019, w sobotę.
2. Wyżywienie rozpoczyna się w dniu przyjazdu od obiadokolacji, a kończy w dniu wyjazdu śniadaniem. Uczestnicy otrzymają również na drogę tzw. „suchy prowiant”.
3. Turniej zostanie rozegrany w ciągu dwóch dni, tj. 22-23 sierpnia 2019, w pozostałe dni organizator zapewnia drużynom dostęp do wskazanych boisk piłkarskich w wyznaczonych godzinach, celem zrealizowania przez drużyny jednostek treningowych.
4. Dla uczestników turnieju przygotowane będą boiska o wymiarach 30x55m. z bramkami o wymiarach 2x5m
5. Mecze będą rozgrywane w czasie 2x12 minut. Organizator może zmienić czas trwania
meczów, jeśli wymagać będą tego względy techniczno organizacyjne.
6. W każdej kategorii wiekowej, w meczu bierze udział następująca 6 zawodników w polu + bramkarz
7. Mecze rozgrywane będą piłkami w rozmiarach 4.
8. Każda drużyna rozegra 8-10 meczów w turnieju w zależności od formy sportowej.
9. Organizator zapewnia sędziowanie turnieju przez Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krakowie
10. Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje czas trwania turnieju oraz drogę na turniej.
11. Organizator zapewnia pomoc medyczną przy urazach powstałych w czasie gry.
12. Każdy zespół, zobowiązany jest do wystąpienia w turnieju w jednolitych, numerowanych koszulkach.
13. Dopuszczalne są buty na sztuczną nawierzchnię tzw. „turfy” lub „lanki”. W turnieju obowiązuje absolutny zakaz gry w butach z wkręcanymi kołkami.
14. Zawodnicy mają obowiązek posiadania ochraniaczy na piszczele.
15. Drużyny mają obowiązek o wyznaczonej godzinie, być przygotowanym do rozpoczęcia meczu. Jeżeli drużyna nie stawi się w ciągu 5 minut od wyznaczonej godziny, sędzia odgwizduje walkower dla drużyny przeciwnej.
16. Na ławce rezerwowych podczas meczu, oprócz zawodników mogą przebywać tylko dwie dorosłe osoby, tj. trener oraz kierownik drużyny.

IX. PROGRAM TURNIEJU:
1. Dokładny program turnieju, opracowany zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń i
zostanie przesłany do opiekunów uczestniczących drużyn, najpóźniej na 10 dni przed
zawodami.
2. Organizatorzy przewidują udział od 10 do 12 zespołów w każdej kategorii wiekowej.
3. Organizatorzy mogą zmienić przewidywaną ilość drużyn w zależności od zainteresowania zawodami.
4. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są rozgrywki grupowe, oraz faza finałowa i mecze o poszczególne miejsca w turnieju, lub o tzw. „Puchar Pocieszenia”.
5. W związku z możliwą częstą rotacją na listach zapisanych drużyn, organizator przedstawi do wglądu ostateczną listę drużyn uczestniczących w turnieju w terminie do 4 tygodni przed rozpoczęciem turnieju.

 

X. TABELE I WYNIKI TURNIEJU:
1. Drużynie za rozegrany mecz przyznawana jest następująca ilość punktów:
a) za wygraną 3 punkty
b) za remis 1 punkt
c) za porażkę 0 punktów
2. O ostatecznej kolejności drużyn w tabeli, w I rundzie mistrzostw decyduje ilość
zdobytych punktów a przy równej ilości punktów kolejno:
2.1. W razie dwóch drużyn z taką samą ilością punktów
a) wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami
b) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich
meczach w grupie
c) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
d) losowanie
2.2. W razie większej ilości drużyn z taką samą ilością punktów:
a) wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi drużynami (mała tabela)
b) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, z meczów
między zainteresowanymi drużynami
c) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
d) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich
meczach w grupie
e) przy takiej samej różnicy bramek we wszystkich meczach w grupie, większa ilość
zdobytych bramek
f) losowanie
3. O ostatecznej kolejności drużyn w tabeli, w II rundzie mistrzostw decyduje ilość
zdobytych punktów a przy równej ilości punktów kolejno:
3.1. Przy rywalizacji trzech drużyn w grupie
3.1.1 W razie dwóch drużyn z taką samą ilością punktów
a) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich
meczach w grupie
b) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
c) wyższe miejsce zdobyte przez drużynę w pierwszej rundzie mistrzostw
d) losowanie.
3.1.2 W razie trzech drużyn z taką samą ilością punktów:
a) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami
b) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
c) wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami
d) wyższe miejsce zajęte przez drużynę w pierwszej rundzie rozgrywek
e) losowanie
3.2. Przy rywalizacji w II rundzie turnieju, większej ilości drużyn w grupie niż trzy.
3.2.1 W razie dwóch drużyn z taką samą ilością punktów
a) wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami
b) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich meczach w grupie
c) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
d) wyższe miejsce zajęte przez drużynę w pierwszej rundzie turnieju
e) losowanie.
3.2.2 W razie większej ilości drużyn z taką samą ilością punktów:
a) wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi drużynami (mała tabela)
b) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, z meczów między zainteresowanymi drużynami
c) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
d) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich
meczach w grupie
e) przy takiej samej różnicy bramek we wszystkich meczach w grupie, większa ilość
zdobytych bramek
d) wyższe miejsce zajęte przez drużynę w pierwszej rundzie turnieju
f) losowanie.
4. W fazie finałowej turnieju, w razie braku rozstrzygnięcia meczu w regulaminowym czasie, o wyniku decydować będą rzuty karne, które egzekwować będzie po trzech zawodników z każdej drużyny. Jeśli wynik będzie w dalszym ciągu nierozstrzygnięty, z każdej drużyny strzelać będzie jeden zawodnik do pierwszej pomyłki.
5. Na każdym etapie rozgrywek, w przypadku zweryfikowania meczu jako walkower, ustalony zostaje wynik 3 : 0.

 

XI. PRZEPISY GRY:
Turniej rozgrywany będzie zgodnie z międzynarodowymi przepisami gry w piłkę nożną, z uwzględnieniem poniższych zasad:

1. Mecze rozgrywane będą na boiskach o wymiarach 55x32 m, z bramkami o wymiarach 2x5 m.
2. Czas gry 2x12 minut ze zmianą stron. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany czasu gry, jeżeli wymagały będą tego względy techniczno-organizacyjne.
3. Przy rzucie z autu, rożnym lub wolnym odległość od piłki zawodników broniących powinna minimalnie wynosić 5 metrów.
4. Przy rzutach wolnych, rożnych, autach oraz rzutach od bramki zawodnik ma 5 sekund na wznowienie gry. Jeśli piłka nie zostanie zagrana sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.
5. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą z piłki stojącej, w dowolne miejsce na
boisku (piłka musi opuścić pole karne).
6. Bramkarz nie może zdobyć bramki przy wznowieniu gry z autu bramkowego. Po złapaniu piłki z akcji, bramkarz może zdobyć bramkę.
7. Po podaniu piłki do własnego bramkarza nie może on przejąć jej ręką (za wyjątkiem podania głową, klatką piersiową, brzuchem). Nie obowiązuje limit podań do bramkarza.
8. Rzut autowy wykonuje się nogą z linii lub zza linii bocznej boiska, nie można jednak bezpośrednio z autu zdobyć bramki.
9. Zawodnik wykonujący rzut autowy zagrywa piłkę do partnera. Nie może zgrać piłki do siebie.
10. Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym w strefie zmian, najpierw zawodnik opuszcza plac gry, a następnie wchodzi zmiennik.
11. W razie dokonania zmiany poza strefą zmian zawodnik może zostać ukarany przez sędziego żółtą kartką
12. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów.
13. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
14. Za wykroczenie w grze lub nie sportowe zachowanie, sędzia może ukarać zawodnika 1 minutowym wykluczeniem z gry (żółta kartka), lub 2 minutowym (czerwona kartka). Zawodnik może zostać wykluczony z udziału w meczu za:
• umyślne kopnięcie, usiłowanie uderzenia lub uderzenie przeciwnika
• zaatakowanie w sposób brutalny lub wślizgiem od tyłu
• użycie słów obelżywych lub wulgarnych w stosunku do sędziego lub przeciwników
• wyrażanie gestem lub słowem niezadowolenia z decyzji sędziego
• popełnienie innego wykroczenia, które sędzia uzna za wybitnie niesportowe zachowanie
• w razie otrzymania żółtej lub czerwonej kartki przez zawodnika znajdującego się na ławce rezerwowych, obowiązuje również kara czasowego osłabienia a boisko musi opuścić wyznaczony zawodnik znajdujący się aktualnie na boisku.
14. Za niesportowe zachowanie zawodnik może być ukarany odsunięciem od udziału w kolejnym meczu. W szczególnych przypadkach odsunięciem od udziału w całych zawodach.
15. Jeżeli żółtą kartką ukarany zostaje bramkarz drużyny, z boiska może zejść w jego zastępstwie inny zawodnik (sytuacja nie dotyczy kartki czerwonej).
16. Druga żółta kratka (w konsekwencji czerwona), eliminuje zawodnika z gry do końca meczu i skutkuję karą dwuminutowego wykluczenia dla drużyny.
17. Drużyna, grająca w osłabieniu w momencie utraty bramki może uzupełnić skład o wykluczonego zawodnika.
18. Jeśli wykluczenie jest obustronne kara obowiązuje w pełnym wymiarze bez względu na strzelane bramki.
19. Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę nie uzupełnia składu przed upływem kary.
20. Wyłącznie sędziemu przysługuje prawo interpretacji przepisów

 

XII. USTALENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.
2. Z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora, program turnieju/obozu może ulec zmianie.
3. Zgłoszenie udziału w turnieju/obozie oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptację.

 

Tylko organizatorowi przysługuje prawo interpretacji, oraz korekty regulaminu jeśli zmiany takie miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów.

Organizator
Almar-Sport